Редакційний статут

Відкрити документ

Цей Редакційний статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіо-компанія «Галичина», (далі - телерадіокомпанія) розроблено відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

СТАТТЯ 1.

Творчий колектив телерадіокомпанії

Творчий колектив телерадіокомпанії утворюють усі журналісти, які працюють у телерадіокомпанії на основі трудового договору (контракту, угоди) або на позаштатних засадах.

Творчий колектив телерадіокомпанії має право відстоювати інтереси журналістів і здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіокомпанії.

Журналістами телерадіокомпанії є працівники, які беруть участь у збиранні чи одержанні інформації, підготовці її до розповсюдження або виконують редакційно-посадові службові обов'язки відповідно до професійних назв посад журналіста, які зазначаються в державному класифікаторі професій України.

СТАТТЯ 2.

Права та обов'язки журналістів телерадіокомпанії

Журналіст телерадіокомпанії має право:

а) брати участь у зборах творчого колективу телерадіокомпанії, вносити пропозиції щодо розгляду ним питань;

б) пропонувати кандидатури до складу редакційної ради телерадіокомпанії, бути обраним до її складу;

в) звертатися до Редакційної ради телерадіокомпанії щодо порушень прав журналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність телекомпанії, порушень Редакційного Статуту телерадіокомпанії.

) інші права, які випливають із цього Статуту, установчих документів телерадіокомпанії, укладеного ним з телерадіокомпанією трудового договору та законодавства.

 

Журналіст телерадіокомпанії зобов'язаний:

а) дотримуватися програмної концепції телерадіокомпанії, керуватися її Статутом;

б) перевіряти достовірність одержаної ним інформації;

в) не допускати поширення інформації, поширення якої заборонено законо-давством;

г) не використовувати своє службове становище у власних інтересах або в інтересах інших осіб, з якими він перебуває в особистих, фінансових або договірних відносинах;

ґ) виконувати інші вимоги, які випливають із цього Статуту, установчих документів телерадіокомпанії, укладеного ним із телерадіокомпанією трудового договору та чинного законодавства.

СТАТТЯ 3.

Редакційна рада телерадіокомпанії

Творчий колектив телерадіокомпанії здійснює свої повноваження шляхом участі його представника (одного) у Редакційній раді телерадіокомпанії.

Редакційна рада телерадіокомпанії є спеціальним наглядовим органом. Редакційна рада утворюється шляхом призначення та обрання членів редакційної ради.

Половина складу Редакційної ради обирається Учасником телерадіокомпанії. Друга половина складу Редакційної ради обирається творчим колективом телерадіокомпанії.

Членами Редакційної ради від трудового колективу можуть бути: журналісти та інші працівники телерадіокомпанії, які перебувають у трудових відносинах із телерадіокомпанією.

Повноваження Редакційної ради

Редакційна рада ухвалює редакційний статут телерадіокомпанії, який визначає засади редакційної політики.

Редакційна рада здійснює:

 • контроль за дотриманням журналістами Редакційного статуту телера-діокомпанії;
 • контроль за дотриманням прав журналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність телерадіокомпанії;
 • внесення на розгляд органів управління телерадіокомпанії питання про відсторонення від керівництва телерадіокомпанії або його окремими підрозділа-ми осіб, які порушували Редакційний статут телерадіокомпанії та/або вимоги законодавства щодо прав журналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіокомпанії. Редакційна рада здійснює внесення на розгляд органів управління телерадіокомпанії питання про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

Порядок діяльності Редакційної ради

Основною формою діяльності Редакційної ради є збори Редакційної ради. Збори Редакційної ради проводяться один раз на рік. Збори Редакційної ради є повноважними, якщо у них бере участь більше половини членів від складу Редакційної ради, визначеного цим Статутом. Редакційна рада може скликатися на позачергові збори за ініціативою половини членів Редакційної ради.

Позачергові збори Редакційної ради проводяться за вимогою 50% складу ради. На час проведення зборів Редакційної ради зі складу присутніх обирається голова, який веде збори Редакційної ради, та секретар, який оформлює протокол зборів Редакційної ради. Протокол оформлюється у письмовій формі та підписується головою та секретарем зборів Редакційної ради.

Усі рішення Редакційна рада ухвалює на зборах Редакційної ради шляхом відкритого голосування. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більшість членів Редакційної ради. У випадку рівного розподілу голосів, голос голови зборів Редакційної ради є вирішальним.

Члени Редакційної ради

Члени Редакційної ради (далі – члени) беруть участь у зборах Редакційної ради та ухваленні рішень Редакційною радою.

Всі члени Редакційної ради обираються/призначаються на 1 (один) рік. Повноваження членів розпочинаються з моменту ухвалення рішення про їх обрання зборами трудового колективу або ухвалення рішення про їх призначення за-гальними зборами учасників телерадіокомпанії або уповноваженим ним органом.

Повноваження члена припиняються:

 • у разі закінчення строку повноважень.
 • у разі звільнення з телерадіокомпанії члена Редакційної ради від трудового колективу.
 • у разі складання із себе повноважень.
 • прийняття зборами трудового колективу рішення про відкликання члена, який обраний зборами трудового колективу.
 • прийняття загальними зборами учасників телерадіокомпанії або уповноваженим ними органом телерадіокомпанії рішення про відкликання члена, який ним призначений.

СТАТТЯ 4.

Принципи редакційної політики телерадіокомпанії

Принципи редакційної політики телерадіокомпанії – це виклад її етичних стандартів, покликаних забезпечити баланс між правом телерадіокомпанії на свободу висловлювань й інформації та її відповідальністю перед суспільством.

Принципи редакційної політики також покликані забезпечити баланс інтересів Учасника телерадіоекомпанії щодо отримання прибутку від її діяльності та права творчого колективу телерадіокомпанії на свободу творчої діяльності.

Учасник телерадіокомпанії не має права втручатися у творчу діяльність телерадіокомпанії в інший спосіб, ніж через внесення змін до Редакційного статуту телерадіокомпанії.

Члени творчого колективу телерадіокомпанії зобов'язані дотримуватися програмної концепції телерадіокомпанії, інших умов ліцензії на мовлення і дбати про прибутковість телерадіокомпанії.

СТАТТЯ 5.

Принципи редакційної політики щодо достовірності поширюваної інформації.

Журналісти телерадіокомпанії мають виходити із того, що достовірність інформації визначається її джерелом, і дотримуватися таких правил:

 • намагатися самим бути свідками подій, а якщо це неможливо – намагатися одержувати інформацію з першоджерел (учасників або інших свідків подій);
 • завжди надавати приорітет тому джерелу, яке є найближчим до першоджерела;
 • уникати одержання інформації лише від одного джерела; завжди надавати пріоритет тому джерелу, яке може бути назване;
 • надавати інформацію, одержану з анонімного джерела лише у випадку, якщо така інформація становить значний суспільний інтерес та якщо джерело є надійним і компетентним; у випадку необхідності поширення інформації, одержаної з анонімного джерела, намагатися надавати аудиторії такий обсяг інформації про нього, який, з одного боку, дозволяє захистити його особу, а з другого боку, не вводить аудиторію в оману стосовно його статусу;
 • намагатися фіксувати інформацію, одержану від джерела, під час її одержання або безпосередньо після цього;
 • у разі, якщо стане відомо, що поширена інформація була недостовірною, негай-но та з власної ініціативи поширювати спростування такої інформації.

Ці правила не застосовуються:

а) якщо поширювана інформація містилася в офіційних повідомленнях або одержана від органів державної влади, органів місцевого самоврядування у письмовій формі;

б) якщо ця інформація є дослівним цитуванням заяв і виступів (усних і друкованих) посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатівУкраїни, кандидатів на пост Президента України, кандидатів народні депутати України та у депутати рад усіх рівнів, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів тощо;

в) якщо ця інформація розповсюджувалася без попереднього запису та містилася у виступах осіб, які не є працівниками телерадіокомпанії;

г) якщо вона є дослівним відтворенням матеріалів, поширених іншим засобом масової інформації або інформаційним агентством, з посиланням на нього.

СТАТТЯ 6.

Принципи редакційної політики щодо точності поширюваної інформації

Журналісти телерадіокомпанії мають виходити з того, що точність інформації визначається збереженням її первинного змісту з метою недопущення введення аудиторії в оману, і дотримуватися таких правил:

 • виклад фактів має бути чітко відокремлений від коментарів, при поданні коментарів має бути зазначено його джерело та достатнім чином охарактеризовано його компетентність у питанні, що ним прокоментоване;
 • інформація має висвітлюватися повно, крім викладу самої події, необхідно намагатися викласти інформацію про час і місце, коли вона відбулась, її учасників та найважливіші обставини, за яких вона сталася;
 • висловлювання власної думки журналіста телерадіокомпанії в інформаційних передачах (крім авторських інформаційно-аналітичних передач) припустиме тільки з питань радіомовлення, необхідно утримуватися також від лексики, яка має оцінювальне значення та емоційно забарвлених висловлювань;
 • необхідно завжди чітко зазначати, що аудіо матеріал є бібліотечним або архівним, або підготовлений іншими особами;
 • необхідно завжди чітко зазначати, що аудіо матеріал демонструється повторно.

СТАТТЯ 7.

Принципи редакційної політики щодо неупередженості поширюваної інформації

Журналісти телерадіокомпанії мають виходити з того, що неупередженість інформації визначається однаковим ставленням до всіх осіб, які є учасниками подій або гостями передач, і дотримуватися таких правил:

 • перед розмовою у прямому ефірі чи записом інтерв'ю завжди попереджати співрозмовника про свій політичний нейтралітет і неупереджене ставлення,
 • завжди розрізняти такі поняття, як персональна громадська позиція з певними політичними поглядами та уподобаннями і позиція як журналіста без власних поглядів, симпатій та уподобань;
 • учасники програм мають право знати її формат, у тому числі – чи виступатимуть вони у прямому ефірі або запису і чи запис монтуватиметься, хто ще буде присут-ній у ефірі;
 • особам, які дають інтерв'ю, слід надати можливість повністю відповісти на поставлені запитання;
 • розповідаючи про соціальні групи, необхідно уникати стереотипів та стигматизації;
 • особам, яких критикували у передачі, має бути надана можливість дати відповідь межах цієї передачі.

СТАТТЯ 8.

Принципи редакційної політики щодо об'єктивності поширюваної інформації

Журналісти телерадіокомпанії мають виходити з того, що об'єктивність інформації визначається максимально можливим усуненням впливу особистого ставлення журналіста на зміст такої інформації під час її підготовки та поширення, і дотримуватися таких правил:

 • висловлювання власної думки журналіста телерадіокомпанії має містити його професійну оцінку, а не особисту;
 • необхідно намагатися надати можливість прокоментувати подію всім особам, яких вона безпосередньо стосується; у разі неможливості висловитися всім, необхідно подати не менш ніж два коментарі з протилежних точок зору;
 • необхідно чітко дотримуватися регламенту передачі, правила щодо висловлю-вань мають бути однаковими для всіх учасників передачі та повідомлятися заздалегідь.

СТАТТЯ 9.

Принципи редакційної політики щодо збалансованості поширюваної інформації

Журналісти телерадіокомпанії мають виходити з того, що збалансованість інформації визначається, з одного боку - прямою залежністю між рівнем суспільно-го інтересу до певної події та рівнем її висвітлення в ефірі, а з другого боку - рівним ставленням до всіх суспільнихі політичних сил і діячів, і дотримуватися таких правил:

 • належна збалансованість не потребує цілковитого нейтралітету щодо кожного питання або відходу від основних демократичних засад щодо свободи слова та творчої діяльності, вона не досягається математичними методами, тобто врівноваженням кожної висловленої думки протилежною за змістом; метою збалансованості є висвітлення якнайширшого спектру думок і поглядів;
 • ступінь збалансованості має відповідати характеру обговорюваної теми і типу передачі;
 • якщо в ефір виходить серія взаємопов'язаних передач, у яких розглядаються ті самі або споріднені проблеми, належну збалансованість може забезпечувати вся серія передач, намір авторів досягти безсторонності саме в цей спосіб повинен плануватися заздалегідь і доводитися до відома аудиторії. Водночас у серії передач, де в кожному випуску розглядаються геть різні і не пов'язані між собою питання, збалансованість повинна забезпечуватися в кожній окремій програмі.

СТАТТЯ 10.

Принципи редакційної політики щодо поширення конфіденційної інформації

Журналісти телерадіокомпанії мають виходити із того, що право на недоторка-ність приватного життя є одним із основних конституційних прав людини і може порушуватись тільки, коли його переважає значний суспільний інтерес, і дотримуватися таких правил:

 • прагнути здійснювати запис таким чином, щоб усі задіяні особи розуміли, що йде запис;
 • запис прихованою апаратурою дозволяється, якщо є підстави вважати, що відкритий запис не дасть результату;
 • поширення інформації, одержаної шляхом прихованого запису без письмової згоди осіб,
 • яких записано, можливе лише у випадку, коли поширювана інформація становить значний суспільний інтерес;
 • намагатися не записувати і не поширювати записи осіб без їх згоди;
 • висвітлення приватного життя особи без її згоди допускається тільки за умови, якщо інформація, що поширюється, має такий ступінь суспільного інтересу, який
 • перевищує право особи на конфіденційність (переважно, це інформація, приховування якої може зашкодити законним інтересам інших осіб);
 • висвітлювати приватне життя публічних осіб (посадових осіб державних органів) без їх згоди можна також, якщо ця інформація пов'язана з їх публічною діяльністю.

СТАТТЯ 11.

Принципи редакційної політики щодо поширення інформації про насильство, правопорушення та сюжетів, які можуть бути сприйняті, як порушення норм моралі

Журналісти телерадіокомпанії мають виходити із того, що поширення інформації про насильство, правопорушення, які можуть бути сприйняті, як порушення норм моралі, не повинно завдавати шкоди найбільш вразливій частині аудиторії і дотримуватися таких правил:

 • при плануванні передач та їх анонсів зважати на те, що передачі, які поширю-ються до 22.00 повинні бути придатні для загальної аудиторії, зокрема для дітей (при цьому, чим раніше поширюється передача, тим більша імовірність того, що її можуть самостійно слухати діти);
 • не припускати використання нецензурної лексики та уникати мовних помилок;
 • висвітлення правопорушень не повинно заохочувати вразливу частину аудиторії (особливо дітей) до наслідування протиправних дій;

СТАТТЯ 12.

Принципи редакційної політики щодо поширення інформації про різні групи населення

Журналісти телерадіокомпанії мають виходити із того, що поширення інформації про різні соціальні групи має сприяти їх розвитку та соціальній інтеграції і дотримуватися таких правил:

 • розповідаючи про соціальні групи (національні та сексуальні меншини, релігійні групи тощо), необхідно уникати стереотипів і стигматизацій;
 • необхідно намагатися використовувати ті умовні назви соціальних груп, які застосовують до себе їх представники;
 • упередження або соціальні бар'єри, у разі їх існування, необхідно висвітлювати об'єктивно, але таким чином, щоб не сприяти їх поглибленню.

СТАТТЯ 13.

Принципи редакційної політики щодо захисту дітей від негативного впливу інформації, яка розповсюджується телерадіокомпанією

Журналісти телерадіокомпанії мають виходити із того, що захист інтересів дітей та молоді є першочерговим завданням, і дотримуватися таких правил:

 • намагатися забезпечити дітей та молодь розвиваючими, виховними, цікавими матеріалами;
 • не допускати, щоб діти і молодь відчували побоювання або потерпали з причини своєї участі в програмах або внаслідок транслювання цих програм;
 • створювати передачі з делікатних питань за участю неповнолітніх у присутності їх батьків або осіб, що їх замінюють;
 • забороняється без письмової згоди батьків або осіб, що їх замінюють поширювати інформацію про вчинення неповнолітніми правопорушень або поведінку, яка суперечить нормам моралі та дбати про унеможливлення ідентифікувати дитину, яка перебуває у складній ситуації;
 • одержувати згоду правоохоронних органів на поширення інформації про вчинення неповнолітніми правопорушень.

СТАТТЯ 14.

Принципи редакційної політики щодо дотримання законодавства про вибори, про рекламу та про авторські та суміжні права

Журналісти телерадіокомпанії мають виходити із того, що порушення законодавства є неприпустимим, і дотримуватися таких правил:

 • свобода творчої діяльності обмежується вимогами законодавства до змісту поширюваної інформації; порушення законодавства не можуть бути виправдані творчим задумом;
 • зміст інформації, що поширюється на території України регулюється Конституцією України, Законами України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про рекламу», законодавством про вибори, а також Цивільним кодексом України;
 • неприпустимим є одержання журналістами винагороди від осіб, щодо яких вони поширили інформацію, а так само одержання від них товарів чи послуг безоплатно або за пільговими цінами; журналісти мають також ухилятися від проявів надмірної гостинності з боку таких осіб, в тому числі – після створення передачі.

СТАТТЯ 15.

Прикінцеві положення

Цей Статут має бути оприлюднений та надісланий до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення протягом семи днів з моменту його затвердження.

Цей Статут набирає чинності з моменту його оприлюднення.

Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Учасника чи уповноваженого ним органу в письмовій формі та набирають чинності з моменту їх оприлюднення.